Данъчни облекчения за дарителство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ

Данъчни облекчения за юридически лица:

Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане – Чл.31, ал.1, т.14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за физически лица:

Съгласно разпоредбите на чл.22, ал. 1, т. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, сумата от годишните данъчни основи се намалява с наравени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.