УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ „ПОМОРИЕ”

І. УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. Днес 09.10.2014 г. в гр. Поморие

Учредителите:

 1. Иван Атанасов Алексиев
 2. Ива Димитрова Кусева
 3. Елена Алексиева Тодорова
 4. Теодоси Василев Гуджуков
 5. Николай Иванов Николов
 6. Милчо Ганчев Талев
 7. Петко Кирилов Георгиев

След като се съобразиха с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, единодушно решиха да учредят с този едностранен Учредителен акт за безвъзмездно предоставяне на парична сума Фондация „Поморие” като юридическо лице с нестопанска цел, отделно от своите учредители, с наименование, седалище, цели, вид на дейност, имущество, органи за управление с техните правомощия, и срок, посочени в този Учредителен акт.

Чл. 2. Учредителите предоставят безвъзмездно (даряват) за учредяване на Фондацията парична сума в размер на 700 (петстотин) лева, внесена на името на учредяваната фондация в търговска банка, а именно: СИБАНК АД.

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖОНИЯ

Чл. 3. Фондация “Поморие”, наричана по-нататък за краткост “Фондацията” е доброволна, независима, неправителствена, нерелигиозна, неполитическа организация, с нестопанска цел и се учредява в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устройствен акт.

Чл.4. Фондацията е за осъществяване на общественополезна дейност.

Чл.5. Фондацията е учредена без срок.
Чл.6. Фондацията има собствена банкова сметка и печат.

Чл.7. Фондацията е отворена за дарители – юридически и физически лица, който имат желание да предоставят парични средства в левове и във валута, както и движимо и недвижимо имущество, посветени и необходими за реализация на целите й.

ІІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.8.(1). Наименованието на Фондацията е “Поморие”, което се изписва на латиница: “Pomorie”.

(2). Седалището адресът на Фондацията е в гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” № 51.

ІV. ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА И ДЕЙНОСТИ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 9. Основни цели на Фондацията са:

1.Да популяризира културно-историческото и духовно наследство на                                гр. Поморие.

2.Събиране и опазване на духовните и материални културно-исторически ценности на гр. Поморие и общината и привеждането им в известност

3.Разпространяване на знания за историята и културата на гр. Поморие и подпомагане на дейности в тази насока.

4.Да оказва съдействие на сродни организации и сдружения с хуманитарна цел при осъществяване на тяхната благотворителна дейност.

5.Да стимулира и пропагандира развитието на хуманитарната и благотворителна дейност.

Чл. 10. Своите цели Фондацията постига, чрез средства и дейности, включително и чрез извършване на допълнителна стопанска дейност, чийто предмет са:

 1. Организиране, финансиране и осъществяване на проекти за реализирането на целите на Фондацията, самостоятелно или съвместно с органите на държавно или местно управление, а така също съвместно с други организации с нестопанска цел със седалище в страната или чужбина;
 2. Сътрудничество с местни, национални и международни организации с хуманна и благотворителна насоченост.
 3. Взаимодейства с държавни и общински органи, местни и чуждестранни физически и юридически лица;
 4. Осъществява сътрудничество с други неправителствени организации със сходен предмет на дейност със седалище в страната или чужбина;
 5. Осъществяване сътрудничество с други сходни национални, чуждестранни и международни правителствени организации и институти;
 6. Организира кампании и други подходящи форми за набиране на средства за постигане на целите на фондацията;
 7. Членува в други сродни организации в страната и чужбина;
 8. Приема резолюции, обръщения и декларации към държавни и обществени организации;
 9. Популяризира и документира дейността си чрез средствата за масова информация: печат, радио, телевизия, интернет; организира обучението на членовете си чрез съответни форми, наблюдения, семинари, курсове.

Чл. 11. Стопанска дейност на фондацията:

 1. Фондацията осъществява допълнителна стопанска дейност, само пряко свързана с основната й дейност, за която е регистрирана.
 2. Стопанската дейност на Фондацията има за предмет: предоставяне на различни по рода си услуги, експертна подкрепа, техническо съдействие, предоставяне на информация и консултации, встъпване във всякакви видове граждански и търговски правоотношения, свързани с основните цели и дейности на Фондацията.
 3. Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се използват единствено за постигане на целите на фондацията, без възможност за разпределение на печалба.
 4. Фондацията не разпределя печалба.

ИМУЩЕСТВО

 Чл. 12. За осъществяване на своята дейност и постигане на целите си, ФОНДАЦИЯТА набира финансови средства и формира имуществото си от следните източници:

 1. Първоначалното дарение на УЧРЕДИТЕЛИТЕ при създаване на ФОНДАЦИЯТА, в размер на 700 (седемстотин) лева;
 2. Дарения и завещания, приети от ФОНДАЦИЯТА, при условията на настоящия устав, направени от български и чуждестранни физически и юридически лица, които добронамерено подкрепят ФОНДАЦИЯТА. Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми; вземания; ценни книжа, включително акции и облигации; права върху недвижими имоти и движими вещи; ограничени вещни права; права върху интелектуална и индустриална собственост; дялово участие чрез организираните от ФОНДАЦИЯТА стопански обекти – местни и задгранични дружества; облигационни вземания и други имуществени права. Направените дарения, респективно завещания и другите приходи на ФОНДАЦИЯТА се вписват в Регистъра за имуществото на ФОНДАЦИЯТА;
 3. Приходи от участие в конкретни проекти, целеви програми и други дейности, свързани с целите на ФОНДАЦИЯТА;
 4. Приходи от дейността на създадените от ФОНДАЦИЯТА, в съответствие със законодателството стопански единици;
 5. Награди и други приходи.

Чл.12. Имуществото на ФОНДАЦИЯТА се влага в недвижими имоти или движими вещи, банкови депозити, ценни книжа, права върху дялови вноски, права върху интелектуална и индустриална собственост или по друг подходящ начин.

Чл.13. За осъществяване на своята дейност ФОНДАЦИЯТА може да придобива и отчуждава недвижими имоти и движими вещи, права върху интелектуална собственост, търговски марки, ноу-хау, авторски права, ценни книжа и др.

Чл. 14. ФОНДАЦИЯТА като юридическо лице с нестопанска цел може, за подпомагането и финансирането на своята дейност да учредява, участва или придобива права в търговски дружества в страната и в чужбина. Търговските дружества в тези случаи се създават и действат в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове, регламентиращи стопанската дейност в Република България или в съответната страна.

VІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Управлението на Фондацията се осъществява от:

 1. Общо събрание.

2.Управителен съвет.

 1. Председател.
 2. Контролен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. Общото събрание е висшият орган на Фон­дацията. Състои се от всички членове на фондацията.

Чл. 17. Общо събрание се свиква на редовно заседание един път в годината от Управителния съвет на Фондацията или по искане на 1/3 от членовете при определен дневен ред с писмени покани, които трябва да съдържат: дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква и съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се поставя на мястото на обявления в сградата, в която се намира управлението на Фондацията, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 18. Провеждането на извънредни заседания на Общото събрание се осъществява при писмено искане на 2/3 от членовете на Фондацията депозирано пред Председателя на Управителния съвет и съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Чл. 19. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Чл. 20. Всеки от членовете има право на 1 (един) глас.

Чл. 21. Всеки от членовете има право да бъде представляван не само лично, но й от свой пълномощник.

Чл. 22. Гласуването се провежда явно, като решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство с изключение на тези за изменение на Устава, прекратяване на фондацията или сливане с друга организация, за които е необходимо мнозинство 2/3 от членовете.

Чл. 23. Общото събрание има следните правомощия :

 1. Изменя и допълва Устава на Фондацията, но няма право да променя целите на фондацията, приети с учредяването й, както и да взема ре­шения, които им противоречат или ги заобикалят;
 2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и председателите им.
 3. Приема представения от Управителния съвет годишен бюджет, план, баланс и отчет на Фондацията.
 4. Взема решение за участие в други организации.
 5. Взема решения за прекратяване на Фондацията.
 6. одобрява баланса и отчета на Управителния съвет и приема бюджета на фондацията за следващата година.
 7. Може да решава всички въпроси относно дейността на Фондацията.
 8. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Фондацията.
 9. Общото събрание приема и освобождава членове по тяхно писмено заявление с гласовете на 2/3 от присъстващите.
 10. Извършва ликвидация и определя ликвидатор.

11.Определя основните насоки в дейността на фондацията, приема програми, перспективни планове, отделни задачи с оглед постигана на целите й ;

 1. Взема решение за организиране и участие на фондацията във важи обществени прояви, свързани със целите й ;
 2. Решава всички възникнали въпроси, които не са регламентирани с устава.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 24. Чл. 19. (1). При учредяване на Фондацията учредителите избират Управителния съвет, който може да се състои от 3 (три) до 7 (седем) члена и му възлагат цялостното управление на Фондацията.

(2). За членове на първия управителен съвет учредителите определят следните лица:

 1. Иван Атанасов Алексиев
 2. Ива Димитрова Кусева
 3. Елена Алексиева Тодорова
 4. Теодоси Василев Гуджуков
 5. Николай Иванов Николов
 6. Милчо Ганчев Талев
 7. Петко Кирилов Георгиев

(2). Управителния съвет се избира за срок от 3 (три) години.

Чл. 25. Управителният съвет има следните правомощия:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 2. Разпорежда се със средствата и имуществото на Фондацията съобразно нейните цели и решенията на Общото събрание.
 3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 4. 4. Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията и носи отговорност за това.
 5. Определя адреса на Фондацията.
 6. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Учредителния акт не спадат в правата на друг орган.
 7. Изпълнява задълженията, предвидени в Учредителния акт на Фондацията.
 8. Определя лице, което да води счетоводните книжа.
 9. Взема решения за сформиране на изпълнителни и спомагателни органи и следи за тяхната дейност.
 10. Приема вътрешни правила за работата си, които не могат да противоречат на императивни разпоредби на Учредителния акт-Устав.
 11. Най-късно три месеца след края на финансовата година свиква Общо събрание, в което внася отчет за дейността на Фондацията.

Чл.26. Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от неговите членове (50 + 1). Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и се приемат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите на заседанието членове.

Чл.27. Управителния съвет се събира по искане на Председателя или на една трета от членовете на съвета, но не по-рядко от веднъж годишно.

Чл.28. Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.29. (1). Председателят на Управителния съвет е и Председател на фондацията. Той се избира за срок от 3 (три) години.

(2). За Председател на Управителния съвет учредителите определят:

 1. Иван Атанасов Алексиев

Чл. 30. Председателят има следните правомощия:

 1. Представлява Фондацията пред трети лица.
 2. Свиква на редовни заседания Управителния съвет и предлага дневния ред.
 3. Организира и ръководи работата на Управителния съвет съобразно закона и решенията на Общото събрание.
 4. Изпълнява всички други функции, които са му възложени с нормативен акт или от Общото събрание.
 5. При нужда може да делегира част от правата си на секретаря или на друг член на Управителния съвет.

Чл. 31. Управителният съвет на фондацията избира заместник председател в следните случаи:

1.при смърт на председателят или поставянето му под пълно запрещение до провеждане на нов избор:

2.при трайна невъзможност на председателят да изпълнява функциите си:

3.при упълномощаване от страна на председателят.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.32. (1). При учредяване на фондацията учредителите избират Контролен съвет, който се състои от трима члена и избират негов Председател.

(2). За членове на първия контролен съвет учредителите определят следните лица:

 1. Николай Стоянов Йовчев – председател
 2. Кремена Кирилова Лалева
 3. Гергана Колева Недина

Чл. 33. Контролният съвет и председателят му се избира за срок от 3 (три) години.

Чл.34. Контролният съвет:

1.Контролира правомерното разходване на паричните средства на Фондацията в съответствие с волята на учредителите и дарителите.

2.Извършва ревизии и проверки по изпълнение на бюджета на Фондацията.

3.Изготвя годишен доклад пред общото събрание за изпълнение на бюджета на финансовото състояние на фондацията.

VІІ.ЧЛЕНСТВО

Чл.35. Членове на фондацията могат да бъдат физически и юриди­чески лица, които подкрепят целта и задачите на фондацията.

Чл.36. Приемането на членове на фондацията става с писмена молба до нейната управа и дарение, размера на което дарителят сам оп­ределя.

Чл. 37. Членове, които с поведението си се отклоняват от принципите на целите и задачите на фондацията, както и тези осъдени за тежко умишлено престъпление, се изключват от фондацията.

Чл.38. Учредителите на фондацията се считат за членове с подписването на учредителния акт.

Чл. 39. Членовете на фондацията имат право:

1.Да участват в Общото събрание на фондацията с право на един глас:

2.Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Фондацията;

3.Да получават информация относно дейността на фондацията.

Чл.40. Членовете на фондацията са длъжни:

 1. да спазват Учредителния акт на фондацията.
 2. да пазят репутацията и интересите й.
 3. да съдействат за осъществяване целите и задачите на Фондацията.

VІІІ. БАЛАНС И ОТЧЕТ

Чл.41. Годишният баланс и отчет на фондацията се извършва за изминалата година в първите два месеца на следващата година.

Чл.42. Годишното приключване задължително се проверява от експерт счетоводител или друго лице, притежаващо експертни права. Това лице не трябва да бъде член на фондацията.

Чл.43. Годишното приключване и отчета, заедно със заключе­нието на експерта се представят в Общото събрание на учредителите най-късно до края на първото тримесечие на всяка календарна година.

Чл.44. Общото събрание на учредителите взема решение по представения баланс и отчет.

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 45. (1). Фондацията се прекратява:
1. С решение на Общото събрание.

 1. С решение на Окръжния съд по седалището на Фондацията, когато:

а) не е учредена по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в) е обявена в несъстоятелност.

(2). Решението на съда по ал.1, т.2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3). В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Х. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. (1). При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация.

(2). Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

(3). Ако ликвидаторът не е определен по реда на ал.2, както и в случаите на чл.23, т.10, той се определя от Окръжния съд по седалището на Фондацията.

(4). Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Чл. 47. (1). Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Фондацията от наличните парични средства, а ако това не е възможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество на Фондацията.

(2). Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва от Общото събрание в състава му към момента на ликвидацията. Ако това решение не е било взето до прекратяването на Фондацията, то се взема от ликвидатора.

(3). Ако не съществуват членове на Общото събрание или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Фондацията. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратената Фондация.

(4). Имуществото по предходните алеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на членовете на Общото събрание, с изключение на дължимото му възнаграждение.

(5). Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал.2-4, отговарят за задълженията на прекратената Фондация до размера на придобитото.

Чл.48. (1). След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Фондацията от регистъра, воден при Окръжния съд по седалището на Фондацията.

XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл.48.(1) За всички неуредени с този учредителен акт въпроси се прилагат правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и всички останали нормативни актове, действащи в Република България.

(2). Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от Управителния съвет.

(3). Този Учредителен акт е приет с единодушие на учредително събрание за създаване на Фондация “Поморие”, проведено на 09.10.2014 г. в гр. Поморие.

 

УЧРЕДИТЕЛИ:


 1. Иван Атанасов Алексиев ……………

 

 1. Ива Димитрова Кусева ……………

 

 1. Елена Алексиева Тодорова ……………

 

 1. Теодоси Василев Гуджуков ……………

 

 1. Николай Иванов Николов ……………

 

 1. Милчо Ганчев Талев ……………

 

 1. Петко Кирилов Георгиев ……………