Дарителска сметка BGN (БЪЛГАРСКИ ЛЕВ)
СИБАНК ЕАД
BG44BUIB98885040874801
BIC: BUIBBGSF

За дарители, които искат да занесат пари на място, могат да го направят, като пуснат пари в дарителски кутии,
които са организирани на следните места:

  1. Читалище „Светлина 1939“ – Поморие, кв. „Свети Георги“, ул. „Княз Борис I“ № 100
  2. Читалище „Просвета  1888“ – Поморие, ул. „Княз Борис I“ № 51
  3. Нотариална кантора  – нотариус Гергана Недина – Поморие ул. „Солна“ 22 Б

Скоро в този уебсайт, както и на уеб страницата на Община Поморие ще бъде оповестен и единния дарителски номер (DMS) на Фондация „Поморие”, която е учредена с цел популяризиране на културно-историческото и духовно наследство на Поморие. Всеки гражданин, който подкрепя инициативата, ще може да дари сума, според възможностите си.

Първата кауза на Фондация „Поморие“ е набиране на дарения за изграждане на скулптурата на покровителя на Поморие Свети Георги Победоносец.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ

Данъчни облекчения за юридически лица:

Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане – Чл.31, ал.1, т.14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Данъчни облекчения за физически лица:

Съгласно разпоредбите на чл.22, ал. 1, т. „о” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, сумата от годишните данъчни основи се намалява с наравени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.